مغازه ۲۵ متری دیباجی جنوبی تسلیمی

مغازه ۲۵ متری دیباجی جنوبی تسلیمی

نبش کوچه

دید و موقعیت عالی

ویترین خور عالی

عامریان

۰۹۱۲۱۸۵۴۸۳۱