مغازه ۲۵ متری اختیاریه شمالی – تسلیمی

۲۵ متر مغازه

دارای سرویس بهداشتی

۵۰ میلیون +۳/۸۰۰

فابل تبدیل به رهن کامل تا ۲۵۰ میلیون

۰۹۱۲۱۸۵۴۸۳۱

عامریان