۲۰ متر اختیاریه شمالی

۲۰ متر
۷ متر بر
ارتفاع سقف ۴٫۵
مناسب برای انواع مشاغل
قیمت پایه ۵۰ میلیون پیش + ۸ میلیون اجاره